وردپرس

در بخش پایین باید اطلاعات اتصال به پایگاه‌داده‌ی خود را وارد کنید. اگر درباره‌ی اطلاعات زیر مطمئن نیستید با مدیر سرویس میزبانی خود تماس بگیرید.

نام پایگاه‌داده‌ای که می‌خواهید وردپرس روی آن اجرا شود.
نام‌کاربری MySQL
…و رمز MySQLتان.
اگر localhost کار نکرد، شما باید این اطلاعات را از سرویس میزبانی سایت‌تان بگیرید
اگر می‌خواهید چند وردپرس را در یک پایگاه‌داده اجرا کنید این گزینه را تغییر دهید.